Geschiedenis van het leraarsberoep  0

Goldstein2014

In het boek The teacher wars geeft Dana Goldstein een historisch overzicht van het leraarsberoep in de US, gebaseerd op anekdotisch materiaal. Met dit overzicht, dat terug gaat tot begin van de negentiende eeuw toen de eerste zendelingen lesgaven, komen recente ontwikkelingen in de leraarsprofessie in een ander daglicht te staan. Vanuit dit perspectief op de historie van het leraarsberoep zijn we beter in staat om ‘vernieuwingen’, die vaak al eerder ook zijn geprobeerd, op waarde te schatten. Zeker met de huidige ontwikkelingen rondom de lerarenopleidingen en de lerarenagenda, blijkt dit boek opnieuw waardevol.

 

“A book that ought to be read by all teachers, and read twice by anyone who presumes to advise them.” (The Los Angeles Review of Books)

 

Visie op het leraarsberoep en lerarenopleidingen

Kritieken op de ‘traditionele’ of ‘academische’ lerarenopleidingen zijn van alle tijden. Reeds in 1965 werd in de US het ‘National Teacher Corps’ ingesteld die tot doel had om nieuw potentieel aan te boren voor het leraarsberoep. Jonge ambitieuze studenten en mensen met andersoortige ervaringen waren welkom en werden als stagiair aangesteld op scholen. Lesgeven leerden ze door het te doen. Dit initiatief kwam tot stand gedurende een periode van scherpe kritiek op de ‘te academische’ opleidingen voor leraren in Amerika, naast de sociale en politieke druk om studenten en zij-instromers meer toegang te geven tot het leraarsberoep. Na enkele jaren bleek dit initiatief gefaald; het merendeel van de stagiaires bleven niet in het beroep en vielen om verscheidende redenen uit.

 

Twintig jaar later in 1988 kwam een gelijksoortige discussie opnieuw op gang. Door een tekort aan leraren en een onvrede over de lerarenopleidingen werd een alternatieve route naar het leraarsberoep geïnitieerd waarin afgestudeerde ambitieuze studenten na een strenge selectie een tweejarig contract aangeboden kregen om les te geven in hun discipline. Naast de begeleiding op school krijgen deze Teach-for-America kandidaten ook een opleiding in deeltijd.

 

Alternatieve routes naar het leraarsberoep

Goldstein laat overtuigend zien dat Teach-for-America-programma, een gelijksoortig traject als Eerst-de-klas en Onderwijstraineeship in Nederland, een voordeel heeft omdat het programma selectief is (14% toelating). Deze selectieve toelating maakt van deze alternatieve route naar het leraarsberoep een hooggewaardeerd carrièrekeuze. Een groot nadeel van het programma was dat veel kandidaten na hun ‘verplichte’ tweejarige contract, alsnog niet kozen om in het onderwijs te blijven. En dit terwijl diverse studies laten zien dat uitval uit het beroep zeer negatief is voor de schoolprestaties van leerlingen. Scholen met een hoge lerarenuitval blijken het slechter te doen afgemeten aan leerlingprestaties, dan scholen met een lage uitval van leraren. Voor scholen is het beter om leraren te kiezen die voor langere tijd (> 5 jaar) in het beroep blijven dan voor collega’s die slechts korte tijd (< 2 jaar) les blijven geven.

 

Dus de kracht van het selectieve karakter van Teach-for-America-programa werd teniet gedaan door het snel verlaten van het leraarsberoep door de kandidaten. Dit anekdotische materiaal geeft een indicatie dat selectie bij lerarenopleidingen, zoals dat bijvoorbeeld ook is ingericht nu in de pilot bij de lerarenopleiding Geschiedenis, een waarde kan hebben op de kwaliteit van de instroom. Maar het ontslaat ons, als lerarenopleiders niet van de noodzaak om ook de nadruk te leggen op het ontwikkelen van kandidaat leraren die voor langeretijd in het beroep blijven. En daarbij is een nauwe verbondenheid tussen de praktijkervaringen en academisch kennis van belang.

 

Zelf het voortouw nemen

Discussies over het leraarsberoep en specifiek over de relevantie en effectiviteit van de lerarenopleidingen is een terugkerend fenomeen. Ongeveer iedere 20 jaar wordt gelijksoortige kritiek op de lerarenopleidingen geformuleerd, waarbij de balans tussen academische kennis en ervaring in de praktijk een cruciale rol speelt. Beide initiatieven in de US en tevens de huidige discussie in Nederland ontstonden in de sociale en politieke spanning rondom een lerarentekort.

 

Alternatieve routes worden voorgesteld en ingevoerd, niet altijd door de personen die de noodzakelijke ervaring en kennis hebben in het opleiden van leraren. Naast het besef dat we, als lerarenopleiders, te allen tijde de onderliggende visie achter het curriculum van de lerarenopleiding moeten blijven uitleggen, zullen we, zeker in de huidige discussie, zelf het voortouw moeten nemen in het aanbieden en vormgeven van alternatieve routes naar het leraarschap.

 

Goldstein, D. (2014). The teacher wars: A history of America’s most embattled professions. New York: Doubleday.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *