Peerfeedback in hoger onderwijs  0

Feedback van medestudenten wordt in hoger onderwijs opleidingen steeds vaker ingezet als een didactische werkvorm. Onder andere bij academische schrijfopdrachten kan formatieve feedback van medestudenten behulpzaam zijn. Naast dat studenten met feedback van medestudenten een grote hoeveelheid feedback ontvangen op hun schrijfproducten, leren ze ook van het ontvangen en geven van feedback. Deze vaardigheid is van belang ook in latere beroepssituaties. In dit proefschrift wordt onderzocht in hoeverre formatieve feedback van medestudenten de schrijfprestaties van studenten verbetert. Een belangrijk doel van de beschreven studies is om een bijdrage te leveren aan zowel de praktijk als aan de discussie over de effecten van feedback van medestudenten op hun leerprestaties.

Feedback van medestudenten

In totaal zijn vijf studies beschreven. Een meta-analyse van resultaten uit eerdere studies geeft een overzicht van de literatuur. Specifiek wordt hierin bestudeerd wat de impact is van formatieve feedback van medestudenten op hun schrijfprestaties. De empirische studies richten zich op relaties tussen schrijfprestaties, aard van de gegeven feedback en groepssamenstelling. Tevens werd een vragenlijst ontwikkeld om de opvattingen van studenten over feedback van medestudenten te onderzoeken (Beliefs about Peer Feedback Questionnaire).

Studentkoppels

Dit proefschrift draagt bij aan de kennisbasis over de leereffecten van feedback van medestudenten bij schrijfopdrachten. Daarnaast gaan de resultaten uitgebreid in op effectieve manieren van het groeperen van studenten. Over het geheel heeft feedback van medestudenten een positief effect op de schrijfprestaties van studenten. Zowel het geven als het ontvangen van feedback van medestudenten draagt in gelijke mate bij aan de toenamen van de schrijfprestatie. Studenten ervaren feedback van medestudenten als waardevol wanneer deze verklarende opmerkingen bevat, zoals interpretatie en suggesties voor revisie. Docenten in het hoger onderwijs kunnen de impact van formatieve feedback van medestudenten vergroten door studenten zowel scores als verklarende opmerkingen aan elkaar te laten geven. Verder lijken homogene koppels van schrijfvaardige studenten meer inhoudelijke feedback van medestudenten te geven dan andere studentkoppels.

Schrijfprestaties

Docenten kunnen er dus op vertrouwen dat feedback van medestudenten een positief effect heeft op de prestaties van studenten. Maar hoewel formatieve feedback van medestudenten net als feedback van docenten bijdraagt aan de schrijfprestaties van studenten, zijn studenten er soms sceptisch over onder andere omdat docentfeedback meer inhoudelijk van aard is. Het blijkt dat naarmate studenten meer kennis en ervaring opdoen de feedback van medestudenten meer inhoudelijk en vergelijkbaar met docentfeedback wordt. Bij invoering van feedback van medestudenten is het daarom verstandig om het in eerste instantie als complementair aan docentfeedback in te zetten. Uiteraard zullen studenten getraind moeten worden in het geven van effectieve feedback aan hun medestudenten. Daarnaast is het belangrijk om de waarde van feedback van medestudenten te benadrukken om studenten te blijven motiveren voor het geven van effectieve feedback van medestudenten. Bij feedback van medestudenten geldt de regel ‘onbekend maakt onbemind’. Blijf studenten op een positieve manier in aanraking komen met feedback van medestudenten. Geleidelijk aan zullen ze de waarde van feedback van medestudenten gaan zien en zal het effect op hun prestaties toenemen.

Suggesties

Elk hoger onderwijscurriculum dat als centraal leerdoel heeft om studenten voor te bereiden op een toekomstige carrière zou feedback van medestudenten moeten beschouwen als een belangrijke vaardigheid en als leerdoel op zichzelf. Daarbij is het draagvlak onder studenten voor feedback van medestudenten van groot belang voor hun actieve betrokkenheid. Daarom is het waardevol om binnen opleidingen te streven naar een cultuur die actieve participatie in feedback van medestudenten ondersteunt, zowel onder studenten als onder docenten.

B.A. Huisman (2018). Peer feedback on academic writing: Effects on performance and the role of task-design. Academic dissertation. Leiden: Leiden University/ICLON.

Leave a Reply

Your email address will not be published.